มอบประกาศนียบัตร FBK รุ่น 2 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 (กลุ่มที่ 2 )
เม.ย. 25

 

สำนักงานFBK ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน  2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5 คน
 
ในการนี้สำนักงานFBK ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ดังนี้

1. นายวฑัญ  จั่นเพชร
2. นางสาวณัฐพร  น้อยธง
3. นายวรุตม์  อัศวตรีรัตนกุล
4. นางสาวศุภัชฌา  ภู่จีนาพันธุ์
5. นางสาวศรัญญา  ประสานทรัพย์
 

 

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และส่งหลักฐานมาที่ kslalita@kmitl.ac.th หรือแฟกซ์เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลข 02-3298140 และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2555

Leave a Reply

preload preload preload