ประกาศผลสอบโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ผู้บริหาร สจล. เยี่ยมชม Fukuoka Institute of Technology (FIT)
พ.ค. 11

สำนักงานFBK ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 (กลุ่มที่ 2 )โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5 คน

 

ในการนี้สำนักงานFBK ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ดังนี้

 

1. นาย ธนากร  สวัสดิไชย

2. นางสาว ณัฏฐา  ตระการอุดมสุข

3. นาย วิวัฒน์  ตันติสวัสดิ์

4. นาย ศรายุทธ  ป้องก่าน

5. นางสาว ณัฐธิดา  ลีเมฆานนท์

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการชำระเงินลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 และส่งหลักฐานมาที่ kslalita@kmitl.ac.th หรือแฟกซ์เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี หมายเลข 02-3298140 และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

Leave a Reply

preload preload preload