ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “80 พรรษา มหาราชินี” สำนักงาน FBK เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 6
ธ.ค. 26
 เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 5 

 

 

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน ที่สำนักงาน FBK (FIT Bangkok Office at KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

►เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2557  ค่าเล่าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ KMITL  2 ภาคการศึกษารวม 130,000 บาท

►(ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ญี่ปุ่น , ค่าที่พักในการเดินทางไป Study Tour ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น)

►นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ FIT 50%

Website: www.fit.ac.jp/en

Leave a Reply

preload preload preload