สำนักงาน FBK

[FIT Bangkok Office at KMITL]

 

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Fukuoka Institute of Technology(FIT) ประเทศญี่ปุ่น ในการรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรดังกล่าว

 

 

 สำนักงาน FBK :   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02-329-8140, 086-095-9342  

Email : krnongno@staff.kmitl.ac.th  ( คุณนงนุท )

 

 

 

 

preload preload preload