ผศ.ดร.ชัยยันต์เจตนาเสน

ผู้ช่วยอธิการบดี

 

ผศ. นิดา   ลาภศรีสวัสดิ์

อาจารย์

 

Mrs.Takako  Ohashi

อาจารย์

 

 

Mrs.  Keiko  Chaipan   Nakada

อาจารย์

 

 

Mrs.  Junko  Okubo

อาจารย์

 

 

นางสาวนงนุท  รอดจินดา

นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

preload preload preload