การเรียนและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ FIT    

 

กิจกรรม

เดือน

1.สอบคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น

จัดสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านทาง Tele-Conference กับทาง Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น

เมษายน-พฤษภาคม

2.เรียนภาษาญี่ปุ่นที่สำนักงาน FBK, ประเทศไทย

เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ Fukuoka Institute of Technology (FIT)

เทอม1: มิถุนายนตุลาคม

 

         เทอม2: พฤศจิกายนกุมภาพันธ์

3.สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/โท, ประเทศไทย

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ FIT จัดสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี สอบข้อเขียนคณิตศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ปริญญาโท สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ในสาขาที่เรียนและสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

4. เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ FIT ,ประเทศญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี /โท

ปริญญาตรี เรียนภาษาญี่ปุ่น 1เดือน 

**นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3  ก่อนเข้าศึกษาที่ FIT และผ่านการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ก่อนขึ้นปีการศึกษาที่ 4 FIT

ปริญญาโท เรียนภาษาญี่ปุ่น 7 เดือน 

**นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นระดับN2 ก่อนเข้าศึกษาที่ FIT หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ FIT

ปริญญาตรี : มีนาคม

 

                ปริญญาโท : มีนาคมกันยายน

5.เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี /โท ที่ FIT,ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี : เมษายน

 

ปริญญาโท : ตุลาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preload preload preload