คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

สมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี:

     1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     2. มีผลการเรียนดี (GPA 2.50 ขึ้นไป) โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการเรียน

     3. มีผลคะแนนวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป

     4. มีความสนใจด้านภาษาญี่ปุ่นและมีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

     5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

 

สมัครเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท:

     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         โดยต้องสมัครเรียนต่อเนื่องในปีที่จบการศึกษา

     2. มีผลการเรียนดี (GPA 2.50 ขึ้นไป) โดยพิจารณา่จากใบแสดงผลการเรียน

     3. มีผลคะแนนวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

     4. มีความสนใจด้านภาษาญี่ปุ่นและมีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

     5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

 

หลักฐานการสมัคร

 

หลักฐานในการสมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโท:

     1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

     2. สำเนาผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ

     3. ผลสอบ TOEIC 450 คะแนน, ผลสอบ O-NET (ป.ตรี)

                     TOEIC 500 คะแนน (ป.โท)

     4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

     5. ค่าสมัครสอบ 300 บาท

     6. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

 

สมัครเรียน

 

สมัครเรียนได้ที่:

สำนักงาน FBK  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 ส่วนวิเทศสัมพันธ์

1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

 

ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 02-329-8140, 086-095-9342  

Email: nrodjinda@gmail.com (คุณนงนุท) 

 

การพิจารณาคัดเลือก

 

1st Stage: สอบคัดเลือก (Interview) เพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ณ FIT

     หลังจากผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นใบสมัคร ทางสำนักงาน FBK จะดำเนินการส่งใบสมัครให้ทาง FIT ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาใบสมัครและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ โดยเป็นการสอบสัมภาษณ์กับทาง FIT ผ่าน Tele-conference และจะดำเนิการประกาศผลต่อไป เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนเรียน

เกณฑ์การพิจารณา:

     1. พิจารณาจาก Study Plan และ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA 2.50 ขึ้นไป)

     2. ความสามารถในการสื่อสาร

     3. ความสนใจในการไปศึกษาต่อ

 

2nd Stage: สอบคัดเลือก (Entrance Examination) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทที่ FIT

     การสอบคัดเลือก Entrance Examination เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ FIT  จัดสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะมีคณาจารย์จาก FIT ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาจัดสอบ 

เกณฑ์การพิจารณา: 

     1. พิจารณาจากผลการเรียนภาษาญี่ปุ่น

     2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น

     3. ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน

     4. ผลการสอบคณิตศาสตร์ (สำหรับ ป.ตรี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preload preload preload