ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานโตไก) รุ่นที่ 23

มิถุนายน 14th, 2016 admin ไม่มีความเห็น

 ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงานโตไก สำหรับการเดินทางไป Study visit ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 23

Air Ticket 23

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานโตไก)

มิถุนายน 19th, 2015 admin ไม่มีความเห็น

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงานโตไก สำหรับการเดินทางไป Study visit ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 21

Air ticket 21 คลิ๊ก

 

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

สำนักงานโตไก สจล. รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 21

กรกฎาคม 4th, 2014 admin ไม่มีความเห็น

 shonan

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก   ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มี 8 วิทยาเขต 19 คณะ และ 80 ภาควิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถ สอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย
         เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Tel : 02-329-8158 , 02-329-8140  หรือสำนักงานโตไก อาคารฟิโก้เพลส 02-661-7161
 

Japan

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

มีนาคม 18th, 2014 admin ไม่มีความเห็น

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 13 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20 ดังนี้ 

 

1.    นางสาวกมลชนก บุญอุทัย

2.    นางสาวทักษพร ลีลารุ่งโรจน์

3.    นางสาวณิฐชา ตันติสถาพร

4.    นายเกียรติศักดิ์ ตันหยงมาศ

5.    นายวัชระ ถาวรกิจพาณิช

6.    นางสาวพุทธิพร เจริญวงค์เพ็ชร์

7.    นายปวรุตม์ เสกธีระ

8.    นางสาวฐิติพร นรเศรษฐ์ภักดิ์

9.    นางสาวสุพัตรา คงอุดม

10.  นายณัฐชนนท์  รัชชปกรณ์

11.  นางสาวฌัชชา อนันต์คณาจารย์

12.  นายภาณุมาศ ไทรงาม

13.  นางสาวพัชรวรรณ ชื่นฉาย

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  10 เมษายน 2558

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

Categories: ข่าวด่วน Tags:

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น

เมษายน 18th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

Tokai  University เปิดโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/shonan/ckokusai/tiger/tcj/index.html

Japan Language&Cultue Program

Japan Language&Cultue Program2

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15

เมษายน 18th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

 วันที่ 8 มีนาคม 2556 รศ.ดร.บุญวัฒน์  อัตชู เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสุูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 15 มีกำหนดการไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตไกต่อในเดือนเมษายนนี้

DSC03360

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

มีนาคม 27th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 14 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16 ดังนี้ 

1.  นางสาวพัฒน์นรี  เผ่าศรีเจริญ

2.  นายพิศุทธิ์  เดชดำเกิงชัย

3.  นางสาวธนันต์ธรณ์  จิตต์ภักดี

4.  นางสาวเพชรงาม จูฑศรีพานิช

5.  นางสาวปาจรีย์ ชำนาญกิจ

6.  นางสาวช่อทิพ สุชโชคอำนวย

7.  นายศุภกร  กรบุญไตรทศ

8.  นายชยานันต์  งามศิริ                

9. นางสาวอิงอร ชั้นพรภักดี

10.นายปรินทร บุญยะศิริโชค

11.นางสาวพิมพ์สุภัค  เปสลาพันธ์

12.นางสาววรรณวิษา  เฮงภู่เจริญ

13.นายธีรดา  เมธีโชติเศรษฐ์

      14.นางสาวพรรณกนก  รักศรีอักษร  

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2556

และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15

กรกฎาคม 24th, 2012 admin ไม่มีความเห็น

lnterview TAOK15

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 11 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 15 ดังนี้ 

 1. นางสาวสุวิดา ศรีแสงฉาย

2. นางสาววันศนิ กระจ่างยุทธ

3. นางสาวจณิสตา อนันต์ตระการกิจ

4. นางสาวอารีวร พุฒิเสถียร

5. นายชลวิช นิยมไวทยะ

6. นายสุทธิศักดิ์ ศรีคงศรี

7. นางสาวจงดี ยิ่งวิริยะ

8. นางสาวภูษณิศา อยู่เย็น

9. นายสมาน ศรีสะอาด

10. นางสาวสุพรรณี ศรีสะอาด

11. นายพิพัฒน์ จรัสศรีสกุล

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2555 (กรุณาอย่าโอนภายค่าเรียนในเดือนกันยายน เนื่องจากจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ) และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ประกาศผลสอบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14

เมษายน 3rd, 2012 admin ไม่มีความเห็น

สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 12 คน

125875[1]

 

( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก)

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 12

กันยายน 14th, 2011 admin ไม่มีความเห็น

PR1_2106วันที่ 9 กันยายน 2554 รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสุูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ของสำนักงานโตไก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 12 มีกำหนดการไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตไกต่อในเดือนตุลาคมนี้

 

Categories: ข่าวด่วน Tags: