คลังเก็บ

คลังเก็บสำหรับหมวดหมู่ ‘ข่าวด่วน’

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานโตไก) รุ่นที่ 23

มิถุนายน 14th, 2016 admin ไม่มีความเห็น

 ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงานโตไก สำหรับการเดินทางไป Study visit ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 23

Air Ticket 23

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบิน (สำนักงานโตไก)

มิถุนายน 19th, 2015 admin ไม่มีความเห็น

ประกาศราคากลางบัตรโดยสารเครื่องบินของสำนักงานโตไก สำหรับการเดินทางไป Study visit ของนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 21

Air ticket 21 คลิ๊ก

 

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

สำนักงานโตไก สจล. รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 21

กรกฎาคม 4th, 2014 admin ไม่มีความเห็น

 shonan

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก   ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มี 8 วิทยาเขต 19 คณะ และ 80 ภาควิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี(ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถ สอบเข้าได้โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย
         เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง  สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  Tel : 02-329-8158 , 02-329-8140  หรือสำนักงานโตไก อาคารฟิโก้เพลส 02-661-7161
 

Japan

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

มีนาคม 18th, 2014 admin ไม่มีความเห็น

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 13 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 20 ดังนี้ 

 

1.    นางสาวกมลชนก บุญอุทัย

2.    นางสาวทักษพร ลีลารุ่งโรจน์

3.    นางสาวณิฐชา ตันติสถาพร

4.    นายเกียรติศักดิ์ ตันหยงมาศ

5.    นายวัชระ ถาวรกิจพาณิช

6.    นางสาวพุทธิพร เจริญวงค์เพ็ชร์

7.    นายปวรุตม์ เสกธีระ

8.    นางสาวฐิติพร นรเศรษฐ์ภักดิ์

9.    นางสาวสุพัตรา คงอุดม

10.  นายณัฐชนนท์  รัชชปกรณ์

11.  นางสาวฌัชชา อนันต์คณาจารย์

12.  นายภาณุมาศ ไทรงาม

13.  นางสาวพัชรวรรณ ชื่นฉาย

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  10 เมษายน 2558

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

Categories: ข่าวด่วน Tags:

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น

เมษายน 18th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

Tokai  University เปิดโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/shonan/ckokusai/tiger/tcj/index.html

Japan Language&Cultue Program

Japan Language&Cultue Program2

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 15

เมษายน 18th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

 วันที่ 8 มีนาคม 2556 รศ.ดร.บุญวัฒน์  อัตชู เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสุูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 15 มีกำหนดการไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตไกต่อในเดือนเมษายนนี้

DSC03360

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

มีนาคม 27th, 2013 admin ไม่มีความเห็น

สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16

โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 14 คน

ในการนี้สำนักงานโตไกขอแจ้ง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 16 ดังนี้ 

1.  นางสาวพัฒน์นรี  เผ่าศรีเจริญ

2.  นายพิศุทธิ์  เดชดำเกิงชัย

3.  นางสาวธนันต์ธรณ์  จิตต์ภักดี

4.  นางสาวเพชรงาม จูฑศรีพานิช

5.  นางสาวปาจรีย์ ชำนาญกิจ

6.  นางสาวช่อทิพ สุชโชคอำนวย

7.  นายศุภกร  กรบุญไตรทศ

8.  นายชยานันต์  งามศิริ                

9. นางสาวอิงอร ชั้นพรภักดี

10.นายปรินทร บุญยะศิริโชค

11.นางสาวพิมพ์สุภัค  เปสลาพันธ์

12.นางสาววรรณวิษา  เฮงภู่เจริญ

13.นายธีรดา  เมธีโชติเศรษฐ์

      14.นางสาวพรรณกนก  รักศรีอักษร  

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2556

และScanส่งเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาที่ E-mail : htomita@tokai.ac.jp

และให้แจ้งความประสงค์ในการจัดซื้อตำราเรียนกับทางสำนักงานโตไก ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 12

กันยายน 14th, 2011 admin ไม่มีความเห็น

PR1_2106วันที่ 9 กันยายน 2554 รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสุูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณาจารย์ของสำนักงานโตไก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรุ่นที่ 12 มีกำหนดการไปศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโตไกต่อในเดือนตุลาคมนี้

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยโตไก

มีนาคม 30th, 2010 admin ไม่มีความเห็น

 

26162_1416355973070_1357724267_31182230_2798687_n26162_1416355413056_1357724267_31182216_855901_n 26162_1416355613061_1357724267_31182221_3267848_n

 

สำนักงานโตไก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศของสำนักงานโตไก 3 ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น

1. นางสาวนัทธมน  ตั้งบุญธินา

2. นางสาววิภา  เจริญวิทย์ขจร

3. นายวัชรพล  งามญาติ

 

 

Categories: ข่าวด่วน Tags:

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14

มีนาคม 24th, 2010 admin ไม่มีความเห็น

653444 125875[1]

 

 สำนักงานโตไก ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รุ่นที่ 14 โดยได้สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 12 คน

( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก)
 
 
 

 

Categories: ข่าวด่วน Tags: