หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

Intensive Japanese Twinning Program

for Studying at Tokai University 

 

  จุดประสงค์ของหลักสูตร  

                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยโตไก (Tokai University) ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโตไก ซึ่งจะต้องมีการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นผู้สมัครจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจในระดับที่อ่าน เขียน และโต้ตอบได้

การที่จะต้องใช้เวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี นั้น ผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้นในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเวลา 400  ชั่วโมง (ประมาณ 4 ถึง 6 เดือน) โดยมีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งอาจารย์ไทยและอาจารย์ญี่ปุ่นเป็นผู้สอน หลังจากเรียนจบหลักสูตร ผู้เรียนต้องสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และต้องได้ผลสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อเรียนทั้งภาษาญี่ปุ่น และวิชาเฉพาะ ในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาต่อไป

DSC00726

 

ระยะเวลาเรียน

                เรียนเฉพาะวิชาภาษาญี่ปุ่น ทั้งด้านไวยากรณ์  การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 5 ชั่วโมง (10:00 16:30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 400 ชั่วโมง

                เปิดหลักสูตรปีละ 2 ครั้งในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 

หลักสูตร

- ระยะ 6 เดือนแรก ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -

                เรียนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นทั้งด้านไวยากรณ์  การอ่าน การเขียน และการสนทนา รวม 400 ชั่วโมง โดยจะมีการทดสอบความเข้าใจเป็นระยะ ๆ และระหว่างกลางภาคของหลักสูตร เมื่อผ่านการเรียนไปแล้วประมาณ 200 ชั่วโมง ผู้เรียนจะได้เดินทางไปเข้าชั้นเรียนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาประมาณ 9 วัน เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

                ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรและผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ และจะได้รับการสนับสนุนให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ในอัตราค่าเล่าเรียนพิเศษ รวมทั้งจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สิทธิในการอยู่หอพักนักศึกษา เป็นต้น

 IMG_1807

- ระยะ 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก -

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบ ทางมหาวิทยาลัยโตไกจะออกใบรับรองในการขอ VISA ประเภทนักศึกษาให้ผู้เรียน เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก โดยผู้เรียนจะใช้เวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นและวิชาเฉพาะเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาต่อไป หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผล เพื่อทดสอบความสามารถในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการแนะนำให้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและวิชาเฉพาะเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ตามความสมัครใจของผู้เรียน

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

v มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโตไก

v สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

v สามารถเรียนได้เต็มเวลา ตลอดหลักสูตร

v ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

v ค่าสมัครสอบ 100 บาท

v การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

·        ค่าเรียนรวม 75,000 บาท ตลอดหลักสูตรระยะ 6 เดือนแรก 400 ชั่วโมง ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ (รวมค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น และค่าที่พัก ประมาณ 9 วัน)

·        ค่าตำราและเอกสารประกอบการเรียนประมาณ 1,200 บาท

·        ค่าเล่าเรียนระยะ 6 เดือนหลัง เป็นไปตามอัตราพิเศษของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยโตไก

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไก ฯ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Tel: 02-329-8158, 02-329-8000 ต่อ 3840, 3858, 3670  Fax: 02-329-8158 (http://161.246.34.138/tokai/)

download ใบสมัคร และ study plan 

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks