ข้อมูลสำนักงานโตไก

   Tokai University Asian Office at KMITL

 

  pic34

 

 

สำนักงานมหาวิทยาลัยโตไกแห่งภาคพื้นเอเชีย ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือเรียกว่า สำนักงานโตไกเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น  ในการที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในภาษาญี่ปุ่น เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี –  ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยโตไก โดยมีพิธีเปิดสำนักงานโตไกขึ้นที่สถาบันฯ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 โดยเริ่มแรกสำนักงานโตไกจะอยู่ที่ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี และภายหลังได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ชั้น1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของสำนักงาน  

 

 การให้บริการของสำนักงานโตไก

1.   เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยโตไก ในด้านการจัดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยโตไก

2.   ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจในโครงการต่าง ๆ ระหว่างสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยโตไก

3.   เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก

 

สถานที่ตั้งpic35

         สำนักงานโตไก ชั้น อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1   เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520                       

โทรศัพท์ 02 – 3298000ต่อ 3840 , 3858 , 3670  หรือ 02-3298158   

E-MAIL : kslalita@kmitl.ac.thtaok@ml.tokai-u.jp

https://www.facebook.com/tokai.hiat.thai

 

แผนที่ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Download)

แผนที่การเดินทางมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Download)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น
  1. ยังไม่มี trackbacks